Každý venovaný dar, aj ten najmenší, je v skutočnosti obrovský, ak je darovaný s láskou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti
TERAHERTZ CZ s.r.o.
so sídlom Hradiště 66
identifikačné číslo: 04015231
zapísané na obvodnom registri v Ústí nad Labem, spisová značka: C35608


pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.mojokamih.sk

1. úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len " obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti TERAHERTZ CZ sro, so sídlom Hradiště 66, identifikačné číslo: 04015231, zapísanej na obvodnom registri v Ústí nad Labem, spisová značka: C35608

(ďalej len " predávajúci ") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len " občiansky zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len" kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.mojokamih.sk (ďalej len " webová stránka "), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len " webové rozhranie obchodu"). Ak je tovar predávajúceho použité na takéto zapracovanie pri oprave veci kupujúceho servisom, s ktorým má predávajúci dohodnuté obch. sprostredkovanie (ďalej len zmluvný servis), užijú sa ustanovenia týchto obchodných podmienok tiež.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Prílohou týchto podmienok je zoznam zmluvných servisov. Ustanovenia bodu 1.5 tohto článku použije sa obdobne a tento zoznam môže byť predávajúcim doplňovaný. Publikovaný však musí byť rovnakým spôsobom ako tieto obchodné podmienky.

2. užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len " používateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). <P class = "uroven2" style = "margin-left: 39.6pt; text


Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.   Souhlasím Více informací