Každý venovaný dar, aj ten najmenší, je v skutočnosti obrovský, ak je darovaný s láskou.

Reklamačný poriadok

Slovo na úvod

TERAHERTZ CZ s.r.o. k reklamáciám pristupuje čo možno najrýchlejšie ako je to možné.

Príklad reklamácie:

Zákazník objedná tovar a dôjde mu nekompatibilný alebo chybné .
Zadá reklamáciu cez dopytový formulár - sekcii Reklamácia a tým nás informuje o závade. < br /> Zákazníka kontaktujeme v najbližšej dobe a informujeme s návrhom reklamácie.

V prípade, že zákazník vráti tovar bez udania dôvodu do 14 dní od objednávky, tak za tovar platíme najneskôr do 30tich pracovných dní od prijatia tovaru na prevádzke, spravidla však do 5 až 10tich pracovných dní.

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho TERAHERTZ CZ sro, IČ 04015231, DIČ CZ04015231, so sídlom Hradiště 66, 41501 Bžany, zapísaná v obvodnom registri v Ústí nad Labem, Spisová značka: C 35608, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť TERAHERTZ CZ s.r.o. potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy.

V prípade uplatnenia servisu v rámci zakúpenej či dohodnuté služby sa tento servisný zásah riadia výlučne podmienkami danej služby.

II. Záruka za akosť

Ako doklad o záruke vystavuje TERAHERTZ CZ s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení (faktúra) so zákonom uvedenými údajmi, ktoré sú potrebné pre uplatnenie záruky (najmä. názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Na výslovnú žiadosť kupujúceho TERAHERTZ CZ s.r.o. poskytne záruku formou záručného listu. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, TERAHERTZ CZ s.r.o. v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dĺžku platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste TERAHERTZ CZ s.r.o. zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

1. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia

Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na doklade o zakúpení či na záručnom liste.

Lehota je:

 • u nového (vrátane rozbaleného) tovar 24 mesiacov;
 • u zánovního tovaru 21 mesiacov (úplne novým tovarom sa rozumie používané tovar, ktorý následne prešlo kontrolou našich odborníkov a ktoré je takto označené);
 • u tovaru použitého 12 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktoré je použité či servisované bez chyby, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).

  U spotrebného tovaru (napr. Tonery a pod.) Je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje len do dátumu vyznačenom na obale tovaru.

  Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia upravená odlišne, ak je to pri danom type tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označené nasledovne.

  Lehota sa končí dňom, ktorý sa číselným označením zhoduje s dňom, kedy začala a o príslušný počet mesiacov neskôr. Dĺžka lehoty v mesiacoch je uvedená u každého tovaru v obchode predávajúceho a je dostatočne vyznačená na doklade o zakúpení.

  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v uvedenej dobe.

  V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota začínajúca plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

  2. Akosť pri prevzatí

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri pr


Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.   Souhlasím Více informací